ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ผู้บริโภคทั่วโลกได้ให้ความใส่ใจในการดูแลสุขภาพและหันมาบริโภคอาหารที่ส่งเสริมโภชนาการมากขึ้น ดังนั้น อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีความปลอดภัยจึงมีบทบาทสำคัญอย่างมากในอุตสาหกรรมอาหารของโลกในปัจจุบัน อุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์สำหรับประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับปัจจุบันเพื่อมุ่งไปสู่การเป็น “ครัวของโลก” หรือ “Kitchen of the World” ผู้ประกอบการไทยได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวเป็นบริษัทผู้ผลิตและส่งออกไปสู่ตลาดโลก โดยได้มีการพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้บริโภค รวมทั้งนำความรู้ความเชี่ยวชาญที่ได้จากการศึกษาวิจัยตลาดและเทคโนโลยีด้านอาหารใหม่ๆ มาใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดโลกที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว

บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้จัดงานสัมมนา Thailand Food Innovation Forum ภายใต้หัวข้อ “Food Innovation for Health and Wellness” ในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 เพื่อเป็นการฉลองโอกาสที่ศูนย์นวัตกรรมดูปองท์ประเทศไทยได้เปิดดำเนินการครบรอบ 3 ปี การสัมมนาครั้งนี้ ทางบริษัทได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรระดับประเทศ ได้แก่ คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ สำนักคณะกรรมการอาหารและยา สถาบันอาหาร เครือเบทาโกร รวมทั้งผู้บริหารของดูปองท์ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและเสวนาเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายของการพัฒนานวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการ การศึกษาวิจัยความต้องการของผู้บริโภค แนวโน้มและทิศทางของอุตสาหกรรมผลิตอาหารในประเทศไทย