ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครือเบทาโกร

ศูนย์วิจัยและพัฒนา เครือเบทาโกร มุ่งเน้นที่จะนำความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิต ด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ และด้านการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตในด้านของความปลอดภัยต่อสุขภาพ ความสะดวกสบาย และร่วมรับผิดชอบรักษาสิ่งแวดล้อม

BSC Building

Research and Development Center, Betagro Science Center

Betagro Science Center aims to bring scientific knowledge and technology for development and apply to enhance competitiveness in the production of new products and marketing which meet the needs of consumers and including quality of life concern in terms of health security, convenience and share the responsibility to protect the environment.

 

ขอบเขตงานวิจัย

  • งานวิจัยด้านอาหาร (Food research)
  • งานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology research)
  • งานวิจัยด้านปศุสัตว์ (Livestock research)
  • งานวิจัยทั่วไปและพัฒนาทดสอบ (General research and testing development)

We have a good environment for our researcher 🙂

RDgirls