พัฒนางานวิจัยตามแนวทางต่อไปนี้

1. งานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านคุณภาพอาหาร

 • คุณภาพอาหารด้านความปลอดภัย
 • คุณภาพอาหารเชิงพฤติกรรม เช่น อาหารพร้อมทาน อาหารพร้อมปรุง
 • คุณภาพอาหารเชิงหน้าที่

2. งานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านปริมาณอาหาร

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

 • การคัดเลือกและการจัดการพันธุ์สัตว์
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธัญพืชและวัตถุดิบทดแทนในการเลี้ยงสัตว์
 • การลดการสูญเสียจากโรคระบาดสัตว์
 • การคาดการณ์โดยใช้โมเดลคณิคศาสตร์
 • การออกแบบและผลิตอุปกรณ์ฟาร์มที่มีคุณภาพ

3. งานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อม

การจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการผลิตสัตว์

 • การใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์เพื่อผลิต Biogas
 • การใช้ประโยชน์จากเศษไขมันจากโรงงานเพื่อผลิต Biodiesel
 • การเพิ่มมูลค่า By Product โดยการสกัดสารชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง