งานบริการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

  • การทดสอบ Enzyme Activity Assay ด้วยวิธีทดสอบเชิงปริมาณมาตรฐานเพื่อหาค่ากิจกรรมเอนไซม์ในอุตสาหกรรมสำคัญ เช่น Phytase, Beta-glucanase, Cellulose, Mannanase, Pectinase, Protease และ Xylanase เป็นต้น
  • การตรวจ DNA Fingerprinting สามารถบ่งชี้ชนิดและสายพันธุ์ของเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการติดตามแหล่งการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร และการศึกษาความหลากหลายของกลุ่มเชื้อจุลินทรีย์เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลและปรับปรุงในกิจกรรมที่สนใจ
  • การตรวจ SNP Genotyping Profile เป็นการตรวจหายีน (genes) และ haplotypes เพื่อใช้คาดการณ์ล่วงหน้าถึงลักษณะเฉพาะ และ/หรือ แนวโน้มในการเกิดโรคที่สนใจ ด้วยเทคนิค conventional genotyping และ SNP platform ของ Illumina เช่น Plg chip และ Cow chip เป็นต้น

Betagro Science Center Biotechnology

BIOTECHNOLOGY SERVICES

  • Enzyme Activity Assay: The standard test method for quantitative determination of enzyme activity for industrial enzyme such as Phytase, Beta-glucanase, Cellulase, Mannanase, Pectinase, Protease and Xylanase etc.
  • DNA Fingerprinting Detection: The Identification of type and strain of microorganism to apply for tracking source of microbial contamination in the food industry and study of microbial community diversity to use to information and interesting application.
  • SNP Genotyping Profile Detection: The detection of genes and haplotypes for use in forecasting specific character and/or trend in the disease of interest by conventional genoptyping technique and the SNP platform of illumina such as Pig chip and Cow chip etc.

BiotechandLivestock