งานวิจัยของเรา

  • การศึกษาการลดการดูดซับน้ำมันในแป้งชุบทอด และกระบวนการผลิตโดยไม่ใช้การทอดครั้งแรก
  • การทดลอบคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของเนื้อสุกร โดยใช้การทดสอบประสทสัมผัสเชิงพรรณนา
  • การทดสอบคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของไข่ไก่
  • การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันที่ทอดแล้วโดยใช้กระบวนการดูดซับ
  • การศึกษาระยะเวลาและอุณหภูมิในการเก็บรักษาต่อคุณภาพไข่ไก่
  • การจัดตั้งกลุ่มนักชิมมืออาชีพ (Trained Panel)
  • การเลือกใช้ตัวปรับสมบัติรีโอโลยีจากของผสมพอลิแซคคาไรด์และสตาร์ชมันสำปะหลังดัดแปรเพื่อการพัฒนาไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์หมูไขมันต่ำ
  • ผลการเสริมสมุนไพรสกัด ต่อการลดความเสียงการเกิดโรคอ้วน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเพื่อสุขภาพ
  • ซุปเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ป่วย
  • การเสริมสาร Bioflavonoid Luteolin ในไส้กรอกเพื่อป้องกันการก่อโรคภูมิแพ้ในอาหาร

foodteaminlab

DSC_0903

Sensory Panel

DSC_0906