• การเพิ่มจำนวนลูกสุกรเพศเมียโดยการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อที่ผ่านการคัดเพศ
  • การพัฒนาเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีการแสดงออกของ Porcine Aminopeptidase N (pAPN) เพื่อใช้เพิ่มปริมาณไวรัส Porcine Epidermic Diarrhea Virus (PEDV)
  • ความหลากหลายของอัตราส่วนสเปิร์มเอ็กซ์ต่อสเปิร์มวายในสุกร
  • ความชุกของการติดเชื้อ PRRSV, CSFV, PEDV และ Coccidia ในฟาร์มสุกร
  • การแยกและศึกษาลักษณะของแบคเทอริโอฟาจที่ฆ่าเชื้อ Salmonella enterica serovar Typhimurium สำหรับใช้เป็น Biocontrol ในฟาร์มไก่ของประเทศไทย
  • การพัฒนาระบบ reverse genetics เพื่อสร้างไวรัส PEDV