• คุณภาพของเนื้อสุกรจากสายพันธุ์ และระบบการเลี้ยงที่แตกต่างกัน: การเปลี่ยนแปลงภายหลังการตาย และผลของกระบวนการแปรรูป
  • การยืดอายุเนื้อสุกรโดยเทคนิคการลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว
  • การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิ และสัดส่วนของน้ำเกลือต่อคุณภาพของเลือดก้อน
  • การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิ และสัดส่วนของน้ำเกลือต่อคุณภาพของเลือดก้อน